Ulset, Gro og Thoresen, Stian H. | Thaulow, Kristin | Melby, Line | Bruteig, Rebekka | Paulsen, Veronika

I denne studien er hovedformålet å fremskaffe kunnskap om barn og unges deltakelse og medvirkning i barnevernstiltakene Parent Management Training - Oregon (PMTO), Multisystemisk Terapi (MST) og Funksjonell Familieterapi (FFT), samt studere virkning av Multisystemisk Terapi – Family Integrated Transition (MST-FIT). Per i dag foreligger det lite forskning på spesialiserte hjelpetiltak hvor barn og unge involveres som informanter, og hvor man ser nærmere på deres erfaringer og oppfatninger av involvering og aktiv deltakelse i tiltakene, samt hvilken betydning medvirkning eventuelt kan ha for den opplevde virkningen av tiltakene. I denne rapporten presenteres hovedfunn fra delprosjekt 2, som er gjennomført som en kvalitativ intervjustudie, hvor vi har rettet oppmerksomhet på barn og unges medvirkning i de spesialiserte statlige hjelpetiltakene PMTO , MST og FFT. For å få dypere innsikt i deres muligheter til medvirkning i tiltakene og også kunne ivareta mulige variasjoner av perspektiver, har vi intervjuet både barn, unge og foreldre/foresatte som har mottatt tiltakene og barnevernsansatte og terapeuter som tilbyr, iverksetter og utøver tiltakene. Det er utviklet mange forskjellige tilnærminger, modeller og definisjoner på medvirkning, deltagelse og involvering av barn og unge. I en barnevernkontekst er det viktig å erkjenne de asymmetriske maktrelasjonene mellom ansatte, foreldre og barn og unge. Disse er av betydning både i relasjon og samhandling mellom barnevernansatte og foreldre som er i kontakt med tjenesten, samt mellom voksne og barn. Studien er gjort på oppdrag fra Bufdir.

206 s., utgitt av NTNU Samfunnsforskning i 2023.