Stang, Elisabeth Gording og Baugerud, Gunn-Astrid | Backe-Hansen, Elisabeth | Rugkåsa, Marianne

Dette er hovedrapporten fra forskningsprosjektet «Samvær etter omsorgsovertakelse» 2020- 2022, som er finansiert av Bufdir. Rapporten frembringer ny kunnskap om praktiseringen av samvær etter omsorgsovertakelse. Det er ikke gjennomført tilsvarende studier i Norge tidligere. Rapporten inneholder en undersøkelse av praksis i samværssaker etter barnevernloven, og består av fire delstudier: En survey, en nettbasert studie, en case-studie og en juridisk studie. Delrapporten i forskningsprosjektet, den juridiske studien, ble ferdigstilt i 2021. Hovedmålet med forskningsprosjektet har vært å skaffe et kunnskapsgrunnlag om samværspraksis i barnevernstjenestene, barneverns- og helsenemndene og domstolene, som kan være til nytte i det videre politiske og administrative arbeidet med å sikre en god barnevernfaglig og juridisk korrekt praksis. Det empiriske materialet viser at mange samværsordninger tilsynelatende fungerer godt både for barn, foreldre og fosterforeldre. Noe av det som kjennetegner «gode samvær», der alle parter uttrykker tilfredshet med ordningen, er stor grad av fleksibilitet, god forberedelse i forkant og oppfølging under og etter samvær, inkluderende holdning hos fosterforeldre vis-a-vis biologiske foreldre, aksept hos biologiske foreldre for omsorgsovertakelsen, gjensidig respekt mellom partene og stor grad av medvirkning for barn og foreldre.

235 s., utgitt av OsloMet i 2023.