Tjenestekatalogene gir en enkel og samlet oversikt over Bufetat og kommunenes tjenestetilbud til utsatte barn, ungdom og familier. Tjenestekatalogene tydeliggjør tjenestetilbudet som helhet, forventningene til tjenestene, og ansvarsforhold mellom Bufetat, kommunene og samarbeidsparter. Dette bidrar til å sikre likeverdige, forutsigbare og samordnede tjenester for sårbare barn og unge og deres familier. For det kommunale tjenestetilbudet vektlegges oppvekstperspektivet. Kommunen sikrer nødvendig omfang og kvalitet av tjenester til alle barn, ungdom og familier. Dette omfatter også tjenester til de som har eller kan få behov for barneverntjenester. Kommunen kan benytte ressurser og kompetanse fra andre deler av oppvekstfeltet som hjelpetiltak i barneverntjenestens oppfølging av familier. Tjenestekatalogen gir en enkel og samlet oversikt over tjenestetilbudet som Bufdir, Bufetat og Oslo kommune er ansvarlig for på institusjonsområdet. Den gir en overordnet beskrivelse av institusjonstilbudet og plasseringsgrunnlaget. I tillegg beskriver den fasene fra inntak, til opphold og til utskrivning fra institusjonen. Tjenestekatalogen tydeliggjør forventninger til tjenestene og ansvarsforholdet mellom Bufetat, kommunene og samarbeidspartnere på dette området. Tjenestekatalogen er gyldig fra 1. januar 2023.

13 s., utgitt av Bufdir i 2023.