På oppdrag fra Bufdir, og i samarbeid med Nordlandsforskning, har Proba samfunnsanalyse fulgt et forsøk med utprøving av Grunnmodell for hjelpetiltak i barneverntjenesten. Dette er en nasjonal satsing som har foregått i perioden 2020-2022. Flere tilsyns- og forskningsrapporter har pekt på kvalitetsmessige og strukturelle utfordringer i barneverntjenestens hjelpetiltaksarbeid. En faglig utvikling av hjelpetiltaksarbeidet inngår derfor nå i den nasjonale kvalitets- og kompetansesatsingen for det kommunale barnevernet. Bufdir har sammen med Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) øst og sør, og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) vest, hatt ansvar for utvikling av Grunnmodell for hjelpetiltak. Det overordnede målet med Grunnmodellen er at den skal føre til en omforent forståelse av hva som er faglig forsvarlig hjelpetiltaksarbeid, mer treffsikre tiltak tilpasset både barn og foreldres behov, familien skal i større grad være med å velge blant aktuelle tiltak, og ungdom, barn og foreldre skal være mer tilfredse med hjelpen fra barnevernet.

123 s., utgitt av PROBA samfunnsanalyse i 2022.