Denne rapporten presenterer hovedfunn fra en undersøkelse om fosterforeldre som Sentio har gjort på oppdrag fra Bufdir. Hoveddelen av undersøkelsen bygger på en tilsvarede undersøkelse utført årlig i perioden 2017- 2020. Resultatene sammenlignes derfor med resultatene fra de tidligere undersøkelsene. I tabellvedlegget er alle spørsmål brutt ned på relevante bakgrunnsvaribler. I denne rapporten er signifikante resultater fra dette vedlegget kommentert. Det er generelt få endringer sammenlignet med de tidligere undersøkelsene. Det som peker seg ut, er at en noe større andel ikke kjenner til muligheten for å bli fosterforeldre i årets undersøkelse. Det er imidlertid flere som sier at det er svært eller ganske aktuelt å bli fosterforelder. Det er også flere som helt sikkert eller svært sannsynlig ville melde seg som fosterhjem dersom barn i nærmiljøet hadde behov. Kvinner er generelt mer positive enn menn, når det gjelder å melde seg som fosterhjem. Kvinner har også mer kunnskap om feltet, og har i større grad lagt merke til informasjon og reklame om temaet. Det er signifikante aldersforskjeller i flere av spørsmålsstillingene. Å vurdere å melde seg som fosterforeldre er mest aktuelt for de under 50 år. Flere under 40 år er interessert i å motta informasjon om temaet. I tillegg til alder er å kjenne noen som er fosterforeldre det som gjør størst utslag i denne undersøkelsen. Denne gruppen er generelt mer positiv til å vurdere å bli fosterforeldre selv, har mest kunnskap om emnet, og har i større grad lagt merke til informasjon og reklame om temaet. Korona, krig i Ukraina, strømkrise og økonomisk usikkerhet påvirker i noen grad husstandenes vurdering om det å bli fosterhjem. Se også "Fosterhjem. Tabellrapport" laget av Sentio i 2022.

22 s., utgitt av Sentio Research i 2022.