Bårdstu, Silje og Helland, Maren Sand | Holt, Tonje

FamilieForSK-studien har som formål gi økt kunnskap om foreldres samliv og konflikter, og hvordan forhold i familien henger sammen med barns utvikling og trivsel. Dette forskningsnotatet kommer fra delprosjektet FamilieForSK - likestilling, foreldrekonflikt og barns tilpasning, og handler om i hvilken grad Covid-19 pandemien har påvirket likestillingen mellom menn og kvinner på hjemmebane ved å undersøke mødres og fedres tidsbruk og fordeling av familiearbeid (husarbeid og omsorgsoppgaver for barn) under pandemien. Både norske og internasjonale undersøkelser fra før pandemien har vist at det er betydelige kjønnsforskjeller i tidsbruk og ansvarsfordeling av arbeidsoppgaver i hjemmet. Selv om menn i større grad enn tidligere involverer seg i omsorgen for barn og gjør mer husarbeid, er det fortsatt kvinner som oppgir å bruke mest tid på familiearbeid og som opplever å ha størsteparten av ansvaret for de fleste arbeidsoppgavene i hjemmet. På bakgrunn av disse kjønnsforskjellene har det blitt ytret en bekymring for om restriksjonene og de strukturelle endringene som fulgte med pandemien kan ha bidratt til å intensivere kjønnsforskjellene knyttet til familiearbeid. Samtidig har det blitt spekulert i hvorvidt noen av disse endringene, som for eksempel permitteringer og økt bruk av hjemmekontor, også kan ha bidratt til å redusere kjønnsforskjellene. Funn fra både nasjonale undersøkelser og internasjonale studier gir i hovedsak støtte til den første hypotesen. Til tross for at både menn og kvinner generelt oppgir å bruke mer tid på familiearbeid under pandemien, ser det ut til at kjønnsforskjellene har økt betydelig i kvinners disfavør, og stort sett uavhengig av kvinnenes og deres partners arbeidssituasjon. Notat skrevet på oppdrag fra Bufdir.

17 s., utgitt av FHI i 2022.