Bårdstu, Silje og Helland, Maren Sand

FamilieForSK-studien har som formål gi økt kunnskap om foreldres samliv og konflikter, og hvordan forhold i familien henger sammen med barns utvikling og trivsel. Dette forskningsnotatet kommer fra delprosjektet FamilieForSK - likestilling, foreldrekonflikt og barns tilpasning, og handler om hvordan nivåer av foreldrestress (stress knyttet til foreldreskap) har utviklet seg gjennom pandemien hos fedre og mødre i ulike familietyper/ familiekonstellasjoner. Et generelt funn på tvers av studier er at nivået av foreldrestress var vesentlig høyere under nedstengningen i mars 2020 sammenlignet med nivåer av foreldrestress registrert før pandemien. Det er derimot mindre kunnskap om hvordan nivået av foreldrestress har utviklet seg gjennom pandemiperioden ettersom det foreligger få studier som undersøker foreldrestress over tid. Blant de eksisterende studiene er det også varierende og til dels motstridende funn. Noen finner indikasjoner på at stressnivået har holdt seg stabilt høyt gjennom pandemien sammenlignet med før pandemien, mens andre finner at nivået av foreldrestress har sunket noe over tid. Det er derfor behov for mer kunnskap om hvorvidt nivåer av foreldrestress har fluktuert i takt med de ulike fasene av pandemien. Notat skrevet på oppdrag fra Bufdir.

14 s., utgitt av FHI i 2022.