Bårdstu, Silje og Holt, Tonje | Larsen, Linda

FamilieForSK-studien har som formål å gi økt kunnskap om foreldres samliv og konflikter, og hvordan forhold i familien henger sammen med barns utvikling og trivsel. Dette forskningsnotatet kommer fra delprosjektet FamilieForSK - likestilling, foreldrekonflikt og barns tilpasning, og handler om hvordan pandemien har påvirket den psykiske helsen og livskvaliteten til barn og unge over tid. I kjølvannet av Covid-19 pandemien har samfunn og myndigheter vært interessert i hvordan smitteverntiltak som sosial distansering og nedstenging av skoler og fritidstilbud har påvirket barn og unges trivsel og psykiske helse. Det har særlig vært en bekymring for at redusert sosial kontakt, isolasjon og færre sosiale møteplasser har hatt en negativ innvirkning hos barn og unge i form av økning i internaliserende vansker, som depresjon, angst og ensomhet, og redusert livskvalitet. Forskningslitteraturen gir en viss støtte til denne antakelsen i kraft av at flere studier finner at barn og unge rapporterer om redusert livskvalitet etter pandemiens inntog, og at forekomsten av symptomer på psykiske helseplager under pandemien er vesentlig høyere sammenlignet med før pandemien. Notatet er skrevet på oppdrag fra Bufdir.

15 s., utgitt av FHI i 2022.