Rambøll har på oppdrag fra Bufdir gjennomført en kartlegging av status og arbeidet med universell utforming i norske museer. Denne rapporten bygger på en spørreundersøkelse utsendt til alle museumsarenaer i Norge, samt oppfølgende intervjuer med 20 arenaer. Vi har undersøkt universell utforming i bygninger og utearealer, digitale kanaler, formidling og i museenes strategiske arbeid. Resultatene fra undersøkelsen viser at det gjøres mye godt arbeid i museumssektoren, men det er fremdeles en lang vei å gå.

96 s., utgitt av Rambøll i 2022.