Opinion har på oppdrag fra Bufdir gjennomført en undersøkelse om befolkningens holdninger til lhbtiq-personer. Undersøkelsen er gjennomført tre ganger tidligere, i 2008, 2013 og 2017. Denne rapporten presenterer resultater fra årets undersøkelse og ser på hvordan holdninger til lhbtiq-personer har endret seg over tid. Det er nokså konsistente mønstre når det gjelder hvordan ulike undergrupper i befolkningen svarer relativt til hverandre. På en del spørsmål gir menn uttrykk for negative holdninger til lhbtiq-personer i noe større grad enn kvinner. Det er også klare holdningsforskjeller mellom ulike aldersgrupper på mange spørsmål. Generelt gir personer under 50 år uttrykk for mer positive holdninger til lhbtiq-personer. Hvor sentralt og tettbygd man bor, gir også utslag på hvordan man svarer på holdningsspørsmål. Personer som bor i byer er mer positive til lhbtiq-personer enn de som bor på mindre steder eller på landsbygda. Religiøs tro påvirker også holdninger til lhbtiq-personer. Ikke-troende er mer positive til lhbt-personer og mer positive til at disse viser kjærtegn i offentligheten, enn troende. En annen bakgrunnsvariabel som har betydning for holdninger, er hvor stor grad av kontakt man har med personer med en annen seksuell orientering enn heterofil, og personer med andre kjønnsuttrykk og kjønnsidentiteter. De som ofte er i kontakt med lhbt-personer har mer positive holdninger til disse gruppene sammenlignet med de som sjelden, eller aldri er i kontakt med lhbt-personer.

46 s., utgitt av Bufdir / Opinion i 2022.