I tildelingsbrevet for 2021 har Bufdir fått i oppdrag å utrede og foreslå hvordan adopterte og familiene deres skal følges opp etter adopsjon og angi antatte kostnader for dette. Tre anmodningsvedtak fra Stortinget til Regjeringen er grunnlag for oppdraget: Stortinget ber regjeringen se på tiltak som kan gjøres for hvordan adopterte barn kan få best mulig oppfølging for å sikre en god oppvekst. Stortinget ber regjeringen vurdere behovet for oppfølging av adopterte og familiene i tråd med Haagkonvensjonen artikkel 9, der en modell som den danske kan vurderes som ett alternativ. Stortinget ber regjeringen kartlegge behovet for oppfølging etter adopsjon. Kunnskapsgrunnlaget, særlig FHIs rapport Bedre føre var OG etter snar, og Bufdirs spørreundersøkelse til voksne adopterte, indikerer at ikke alle adopterte får den hjelpen de har behov for. De mest utbredte vanskene hos adoptivbarna er atferdsproblemer, psykiske vansker, lese- og skrivevansker, sosiale vansker, og tilknytningsforstyrrelser. Selv om en stor andel av familiene har mottatt ulike former for helsehjelp, er det mange som opplever at de ikke har fått nok hjelp. Behovene er mangefasetterte og strekker seg over flere perioder av livet, slik at det må etableres flere ulike tiltak på ulike plan. Oppdraget innebærer innføring av nye statlige tiltak, og er dermed omfattet av utredningsinstruksen. Tiltakene er vurdert mot dagens situasjon (nullalternativet). Se også “Spørreundersøkelse blant voksne adopterte. Resultatrapport” og rapporten “Etteradopsjonstilbudet i Danmark”.

80 s., utgitt av Bufdir i 2021.