Tjenestekatalogene gir en samlet oversikt over kommunenes og Bufetats tjenestetilbud til utsatte og sårbare barn, ungdom og familier. Tjenestekatalogene tydeliggjør tjenestetilbudet som helhet, forventningene til tjenestene, og ansvarsforhold mellom Bufetat, kommunene og samarbeidsparter. Dette bidrar til å sikre likeverdige, forutsigbare og samordnede tjenester for sårbare barn og unge og deres familier. Kommunen skal sikre nødvendig omfang og kvalitet av tjenester til alle barn, ungdom og familier. Dette omfatter også tjenester til de som har eller kan få behov for barneverntjenester. Hjelpetiltak fra barnevernet er en viktig del av hjelpen kommunen gir til barn og familier. Tjenestekatalogen for hjelpetiltak gir en oversikt over kommunenes ansvar for hjelpetiltak etter barnevernsloven samt de spesialiserte hjelpetiltakene som tilbys av Bufetat. Tjenestekatalogen omtaler både lovpålagte og anbefalte tiltak og oppgaver på kommunalt nivå, samt prinsipper og modeller for godt tiltaksarbeid. Når det i katalogen er brukt formuleringen «skal», er det basert på et konkret lovgrunnlag eller på en vurdering av at tiltak eller tjenester er nødvendig for å sikre at kvaliteten på arbeidet med hjelpetiltak er forsvarlig og lovlig. Tjenestekatalogen for hjelpetiltak gjelder fra 1. januar 2022.

17 s., utgitt av Bufdir i 2021.