Larsen, Linda og Holt, Tonje | Helland, Maren Sand

Dette notatet er en oppsummering av tre artikler som er skrevet av forskerne i FamilieForSK-studien på oppdrag av Bufdir, om covid-19-pandemiens påvirkning på barn og foreldre, våren og sommeren, 2020. Pandemiens første fase hadde uten tvil stor innvirkning på barn og foreldre. I mars 2020 var det lite tilgjengelig forskning som kunne si noe om de psykologiske konsekvensene for barn og familier av covid-19-pandemien. En litteraturstudie av Brooks og kollegaer (2020) som ble publisert kort etter at Norge ble stengt ned fant imidlertid at karantene og isolasjon i forbindelse med andre smittsomme infeksjoner kunne føre til psykiske vansker, blant annet posttraumatiske stress-symptomer, både hos voksne og barn. Det fantes imidlertid lite kunnskap om hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer som hang sammen med at barn og familier fikk mer eller mindre vansker som følge av en krisesituasjon slik som covid-19-pandemien var, og i skrivende stund fortsatt er.

22 s., utgitt av FHI i 2021.