Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll (Kompetanseteamet) er et nasjonalt tverretatlig fagteam som gir råd og veiledning til hjelpeapparatet og enkeltpersoner. Teamet består av representanter fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Politidirektoratet (POD), Utlendingsdirektoratet (UDI), Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir), Helsedirektoratet (Hdir) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Året 2020 har vært preget av koronapandemien. Dette har fått følger for Kompetanseteamets arbeid. Første halvår 2020 var det en nedgang i antall nye saker til Kompetanseteamet, sammenlignet med samme periode året før. Dette ga grunn til bekymring for at noen ikke søkte hjelp fordi skoler eller arbeidsplasser i en periode var stengt. Det har vært viktig for Kompetanseteamet å opprettholde hjelpetilbudet og være tilgjengelig for dem som har ønsket veiledning gjennom pandemien. Til tross for perioder med relativt få henvendelser til Kompetanseteamet, har teamet i 2020 arbeidet med hele 649 saker. Dette er nær like mange saker som i 2019 (669 saker) og er det nest høyeste antallet saker i året siden teamets opprettelse.

52 s., utgitt av Bufdir i 2021.