Tjenestekatalogene gir en enkel og samlet oversikt over Bufetat og kommunenes tjenestetilbud til utsatte barn, ungdom og familier. Tjenestekatalogene tydeliggjør tjenestetilbudet som helhet, forventningene til tjenestene, og ansvarsforhold mellom Bufetat, kommunene og samarbeidsparter. Dette bidrar til å sikre likeverdige, forutsigbare og samordnede tjenester for sårbare barn og unge og deres familier. For det kommunale tjenestetilbudet vektlegges oppvekstperspektivet. Kommunen sikrer nødvendig omfang og kvalitet av tjenester til alle barn, ungdom og familier. Dette omfatter også tjenester til de som har eller kan få behov for barneverntjenester. Kommunen kan benytte ressurser og kompetanse fra andre deler av oppvekstfeltet som hjelpetiltak i barneverntjenestens oppfølging av familier. Tjenestekatalog for enslige mindreårige asylsøkere viser de særskilte forskjellene i omsorg- og ansvarsforhold når det gjelder denne gruppen barn, herunder Bufetat, Region øst sitt delegerte nasjonale ansvar, omsorgssentrenes rolle og kommunens rolle som verts- eller bosettingskommune. Tjenestekatalogen er gyldig fra 1. januar 2021.

10 s., utgitt av Bufdir i 2021.