Tjenestekatalogene gir en enkel og samlet oversikt over Bufetat og kommunenes tjenestetilbud til utsatte barn, ungdom og familier. Tjenestekatalogene tydeliggjør tjenestetilbudet som helhet, forventningene til tjenestene, og ansvarsforhold mellom Bufetat, kommunene og samarbeidsparter. Dette bidrar til å sikre likeverdige, forutsigbare og samordnede tjenester for sårbare barn og unge og deres familier. For det kommunale tjenestetilbudet vektlegges oppvekstperspektivet. Kommunen sikrer nødvendig omfang og kvalitet av tjenester til alle barn, ungdom og familier. Dette omfatter også tjenester til de som har eller kan få behov for barneverntjenester. Kommunen kan benytte ressurser og kompetanse fra andre deler av oppvekstfeltet som hjelpetiltak i barneverntjenestens oppfølging av familier. Denne tjenestekatalogen gjelder adopsjon og omfatter dermed ikke særskilte tjenester i kommunene. Adoptivforeldre og adopterte har imidlertid, på lik linje med andre barn og familier, krav på oppfølgning fra barneverntjenesten eller andre offentlige tjenester hvis det er behov for det og vilkårene for slik bistand er oppfylt. Tjenestekatalog adopsjon gir en oversikt over tjenestetilbudet på adopsjonsfeltet og beskriver de ulike tjenestene. Hvilke oppgaver de enkelte aktørene har, er beskrevet under hver enkelt tjeneste. Tjenestekatalogen er gyldig fra 1. juni 2021.

14 s., utgitt av Bufdir i 2021.