Syftet med denna begränsade kartläggande litteraturöversikt var att beskriva det nuvarande kunskapsläget kring hur barns rättigheter tillgodoses i föräldraskapsstödjande insatser. Sökningar genomfördes i ämnes- och citeringsdatabaser för att identifiera relevanta vetenskapliga publikationer. Sökningar genomfördes också via organisationer som bevakar sammanfattningar av evidens och i Google-Scholar för att bredda sökningen. Sökningarna i databaserna kompletterades med manuella sökningar på webbsidorna för myndigheter och organisationer såväl i Sverige som i Norden. Avslutningsvis har också manualbaserade föräldraskapsstödsprogram granskats på innehåll i förhållande till uppdraget. Totalt inkluderades 19 källor i översikten. Resultatet visar att i de källor där barnkonventionen nämns som grund i det föräldraskapsstödjande arbetet saknas ofta konkreta exempel på tillvägagångssätt för att möjliggöra barns rätt att göra sin röst hörd. Metoder för att inkludera barns egna åsikter i föräldraskapsstödjande insatser behöver utvecklas och dokumenteras i arbetet med att synliggöra barns rättigheter i linje med den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd.

26 s., utgitt av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i 2021.