Dette rundskrivet erstatter omtalen av ekteskapsloven del 1 i Barne- og familiedepartementets rundskriv Q-20/2016. Dette rundskrivet er utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og trer i kraft 1. januar 2021. Ekteskapsloven ble vedtatt 4. juli 1991 nr. 47. Loven erstatter lov 31. mai 1918 nr. 2 om indgaaelse og opløsning av egteskab (ekteskapsloven), lov 20. mai 1927 nr. 1 om ektefellers formuesforhold (ektefelleloven) og enkelte bestemmelser i lov 21. februar 1930 om skifte. Ekteskapsloven trådte i kraft 1. januar 1993. Barne- og familiedepartementet har ansvar for lovens del I og III, mens Justisdepartementet har ansvaret for del II, IV og V i loven. Dette rundskrivet omhandler kun ekteskapslovens del I. Dette rundskrivet tar først og fremst sikte på å være et verktøy i saksbehandlingen for statsforvalteren, folkeregistermyndigheten og andre organer som behandler saker etter ekteskapslovens regler om inngåelse og oppløsning av ekteskap. Ved denne revideringen er det forsøkt å gi avklaring på noen spørsmål som har skapt usikkerhet i praksis. Siden rundskrivet sist ble revidert har det også blitt gjort flere større endringer i ekteskapsloven. Blant annet har kommunene overtatt ansvaret for borgerlige vigsler fra 1. januar 2018. Det er videre innført ny lov om trossamfunn fra 1. januar 2021, se lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven). Loven har medført endringer i ekteskapsloven kapittel 3. Det er med virkning fra 1. juli 2018 også innført en absolutt 18 års grense for inngåelse av ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 1a. Rundskrivet er oppdatert med tanke på disse endringene. Ved revideringen er merknadene til ekteskapsloven § 7 bokstav h tatt ut av rundskrivet, da denne bestemmelsen omtales i eget rundskriv Q-18/2020. Videre er punktet om forkynnelser til utlandet under § 29 oppdatert. Det er også gjort noen mindre endringer som følge av endring i praksis blant annet ved melding om vigsel, og utstedelse av prøvingsattest og vigselsattest. Det er også foretatt enkelte redaksjonelle og språklige endringer, men selve strukturen i rundskrivet er i stor grad beholdt. Rundskrivet er oppbygd kronologisk etter ekteskapslovens oppbygging, med merknader til hver enkelt bestemmelse.

68 s., utgitt av Bufdir i 2021.