I 2017 gjennomførte Bufdir en undersøkelse om befolkningens holdninger til lhbti-personer (lesbiske, homofile og bifile personer, samt transpersoner og interkjønnpersoner/personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling). Undersøkelsen var i stor grad basert på to tidligere holdningsundersøkelser fra 2008 og 2013. Høsten 2019 har Sentio Research, på oppdrag fra Bufdir, analysert datamaterialet fra 2017-undersøkelsen og skrevet en rapport. Formålet med denne rapporten er å belyse hvilke holdninger befolkningen har til lhbti-personer, samt hvordan disse holdningene har utviklet seg over tid. I tillegg ser vi nærmere på hvorvidt holdningene varierer mellom ulike grupper i befolkningen.

59 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2020.