Lindberg, Malene Rudolf og Molberg, Maja Rich | Scavenius, Christoffer

Socialstyrelsen har bedt VIVE om å måle effekten av PMTO i Danmark. Vi har gjort dette gjennom et felteksperiment, hvor effekten av PMTO-behandling blir sammenlignet med vanlig familiebehandling i kommunene, her kalt Behandling som vanlig (TAU). Både blant familier i PMTO-behandling og familier i vanlig familiebehandling (TAU), finner vi en markert reduksjon i atferdsproblemer. Samtidig ser vi at barna har færre sosiale problemer, og at deres sosiale ferdigheter forbedres. Foreldrenes kompetansenivå blir styrket i begge former for familiebehandling. De opplever at de behersker foreldrerollen bedre, og bruker derfor sjelden negative opplæringsstrategier som for eksempel daglig utskjelling. Det tyder på at foreldrene i begge typer familiebehandling klarer å bryte negative reaksjonsmønstre og erstatte dem med mer positive handlinger. Endelig viser resultatene at begge typer familiebehandling har en langvarig positiv effekt på familiene. Konklusjonen er derfor at det i dansk sammenheng ikke er noen signifikant forskjell mellom effekten av PMTO-behandling og vanlig familiebehandling (TAU) - hverken blant barn eller foreldre. I andre tilsvarende, europeiske studier av PMTO og TAU, finner vi heller ingen særskilte effekter av å tilby ett tiltak fremfor et annet. Dette indikerer at familiebehandling i de danske kommunene, og i andre europeiske land, generelt ligger på et høyere nivå enn den familiebehandlingen som normalt tilbys i USA, hvor PMTO-behandling er utviklet og testet.

27 s., utgitt av VIVE i 2019.