Feragen, Kristin Billaud og Heggeli, Charlotte | Wæhre, Anne

Lite er kjent hva gjelder levekår og livssituasjonen til personer med en variasjon i kroppslig kjønnsutvikling i Norge. Dette er også påpekt i norske myndigheters handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk «Trygghet, mangfold, åpenhet – 2017-2020». Senter for sjeldne diagnoser fikk i oktober 2017 i oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet å gjennomføre en kvalitativ studie om «Situasjonen til interkjønnpersoner i Norge». Med tanke på å ivareta flere perspektiver og forhåpentligvis kunne nå bredt ble begrepet interkjønn som var brukt i utlysningen endret til variasjon i kroppslig kjønnsutvikling. Målet med studien var å kartlegge levekår, livssituasjon, behov og utfordringer for gruppen, i tillegg til gruppens behov for helse- og omsorgstjenester med tanke på å identifisere utfordringer og tiltaksbehov. Det unike med denne rapporten er at man gjennom et samarbeid med både behandlingstjenesten, brukerforeninger og kompetansetjenester har kunnet rekruttere bredt. Rapporten er basert på kvalitative dybdeintervju av totalt 46 personer (27 voksne og 19 foreldre til 15 barn og ungdom) som representerer ulike variasjoner i kroppslig kjønnsutvikling. Tilstander som er inkludert er Turners syndrom, Klinefelters syndrom, medfødt binyrebarksvikt, hypospadi, androgent insensitivitetssyndrom og Mayer-Rokitansky-Küster-Haüser syndrom. Tre fagpersoner med oppfølgingsansvar for personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling i spesialisthelsetjenesten ble også intervjuet om deres tanker og kliniske erfaringer med denne gruppen.

157 s., utgitt av Oslo Universitetssykehus i 2019.