Dette heftet er laget til hjelp for foreldre som skal ta vanskelige avgjørelser om bosted og samvær med barna etter et samlivsbrudd. Heftet er i første rekke rettet mot foreldre som står foran et samlivsbrudd eller har konflikter i samarbeidet om felles barn. Det retter seg både mot de som har en god dialog, og de som strever med konflikter etter et brudd. Heftet baserer seg på barnepsykologisk kunnskap om alders- og utviklingsmessige forutsetninger for ulike samværs- og bostedsordninger, herunder delt bosted. Særlige hensyn som gjelder de minste barna er spesielt omtalt. Heftet omfatter ikke familier med volds- og overgrepsproblematikk eller familier der det er mistanke om svekket omsorg. Brosjyren er til revidering, og vil inntil da dessverre ikke være mulig å bestille i trykt versjon.

24 s., utgitt av Bufdir i 2018.