Sønsterudbråten, Silje og Bjørnset, Mathilde

Fafo har evaluert et forsøk med tilpasning av foreldreveiledningsprogrammet ICDP, rettet mot foreldre som var bekymret for ungdommene sine. Evalueringen underbygger behovet for å utvikle et tilbud om støtte til ungdomsforeldre, og erfaringene fra dette forsøket viser at gruppeveiledning basert på ICDP kan være et fruktbart utgangspunkt. I rapporten «It takes a village» presenterer Fafo resultatene fra evalueringen. Et overordnet inntrykk er at foreldre til ungdom i større grad opplever å stå alene sammenliknet med når barna er små. Foreldre med minoritetsbakgrunn, som utgjorde majoriteten av deltakerne, kan oppleve det som ekstra vanskelig å stå alene på grunn av begrenset nettverk. Foreldre som deltok på veiledning hadde et behov for å få en bedre relasjon til ungdommene sine, uavhengig av utgangspunktet og kvaliteten på relasjonen. Foreldrene uttrykte også at de hadde behov for å møte andre foreldre med tilsvarende utfordringer. Minoritetsforeldre hadde i tillegg behov for mer kunnskap om normer for norsk barneoppdragelse, forventninger til foreldrerollen og kunnskap om barnevernet. Erfaringene fra prosjektet/tilpasningen av ICDP viste at implementering av veiledning av foreldre med ungdom var utfordrende på flere måter. Det er behov for god opplæring av veilederne, utvikling av skriftlig materiell og spredning av dette til ICDP-veilederne. Erfaringen fra prosjektet underbygger også behov for tverrsektorielt samarbeid om rekrutteringen ved bruk av tjenester som har kontakt med foreldre med ungdom. Anbefalingene fra Fafo følges opp av Bufetats Spisskompetansemiljø for forebygging og foreldrestøtte – forankret i Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018-2021) Trygge foreldre- trygge barn, tiltak 18. Evalueringen er gjort på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

90 s., utgitt av Fafo i 2018.