Lenz, Claudia og Lid, Stian | Lorentzen, Gro | Nilsen, Anne Birgitta | Nustad, Peder | Rise, Eirik

På oppdrag for Bufdir har Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) utarbeidet en oversikt over kunnskap om tiltak mot hatefulle ytringer. Formålet med kartleggingen har vært å gi en innsikt i eksisterende forskning og kjennskap til annen systematisert kunnskap om tiltak mot hatefulle ytringer. Kartleggingen består av en kunnskapsoversikt og en tiltaksoversikt. Kunnskapsoversikten er basert på søk i dokumentasjonsdatabaser, og inkluderer fagfellevurdert internasjonal forskning om hatefulle ytringer. Tiltaksoversikten er basert på nettsøk og undersøkelser gjennom prosjektdeltakernes nettverk, og inkluderer eksisterende og allerede gjennomførte tiltak mot hatefulle ytringer som har vært iverksatt i Norge eller land som Norge kan sammenlignes med fra 2007 og fram til i dag. Kartleggingen viser at det gjennomføres mange ulike typer tiltak mot hatefulle ytringer både i Norge og internasjonalt. Studien viser imidlertid også at mange av tiltakene som er igangsatt i liten grad følges opp med forskning om hvordan de virker. Mange av tiltakene er basert på tydelig pedagogisk og/eller annet teorigrunnlag. Andre tiltak mangler derimot et tydelig teoretisk fundament eller en eksplisitt endringsteori, og fremstår dermed mindre forankret i eksisterende kunnskapsfelt.

80 s., utgitt av HL-senteret og HiOA i 2018.