I 2015 lanserte regjeringen strategien Barn som lever i fattigdom (2015-2017). Regjeringens mål er å skape muligheter for alle, og Barnekonvensjonen er en overordnet rettesnor for strategien. Strategien er en tverrsektoriell og tverrfaglig innsats fra syv sektormyndigheter, med formål om å forebygge at fattigdom går i arv og dempe negative konsekvenser av å vokse opp i familier med vedvarende lavinntekt. Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, IMDi, Husbanken, Kulturdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har jobbet sammen om oppfølgingen av strategien Barn som lever i fattigdom. Denne rapporten oppsummerer kunnskap og erfaringer fra arbeidet. Hensikten er å gi et bilde av fattigdommen og dens konsekvenser for barn og unge i dag, og vise hvordan direktorat og departement har arbeidet med strategien. Rapporten består av tre deler. I den første delen diskuteres fattigdomsbegrepet. I den andre delen presenteres forskning og vurderinger av tiltak. Den tredje delen peker på veien videre. Hovedfunnet er at barneperspektivet nå ivaretas stadig bedre innenfor fattigdomsfeltet. Arbeid mot fattigdom i barnefamilier krever helhetlig og langsiktig fokus, med tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. Rapporten viser kompleksiteten og omfanget i arbeidet som er gjort i strategiperioden. Rapporten gir innsikt i fattigdomsdefinisjoner, målemetoder og status for fattigdom i Norge i dag. Den presenterer relevant forskning, og gjør vurderinger knyttet til 33 av strategiens 64 tiltak. Videre tar rapporten tar opp ulike perspektiver knyttet til arbeid mot fattigdom, og beskriver erfaringer fra det tverrsektorielle arbeidet.

193 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2018.