Bråten, Beret og Sønsterudbråten, Silje

I denne rapporten presenterer vi erfaringer fra to pilotprosjekter der foreldreveiledning basert på International Child Development Programme (ICDP) er prøvd ut i to målgrupper, henholdsvis foreldre i asylmottak (mottakspiloten) og foreldre som er bekymret for at ungdom i familien skal bli radikalisert (radikaliseringspiloten). Forsøkene er realisering av tiltak i Regjeringens Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme og Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) hadde ansvar for de to pilotforsøkene som i perioden høsten 2015–våren 2016 ble gjennomført i åtte kommuner/bydeler og elleve asylmottak. Evalueringen av forsøkene, som presentes i rapporten, er basert på en kombinasjon av kvalitative kartleggingsstudier og casestudier. Dette gir både innsikt i erfaringer i bredden og mulighet til å utforske opplevelser og relasjoner i veiledningsgruppene i dybden. Metodisk er det i hovedsak benyttet individuelle kvalitative intervjuer, men også enkelte dobbelt- og gruppeintervjuer. I tillegg er det, for å etablere et bakteppe for forsøkene, søkt etter forskningsbasert kunnskap om foreldres rolle i radikaliseringsprosesser og i asylmottak. Datainnsamlingen foregikk i hovedsak i perioden oktober–november 2016. Vi har altså undersøkt erfaringer i etterkant av forsøkene.

152 s., utgitt av FaFo i 2017.