Veilederen er del av en omfattende satsing som skal bidra til at barn med tiltak fra barnevernet får en god skolegang. Formålet med satsingen er å skape en felles forståelse av skolens betydning for barn i barnevernet, bidra til handlingsendringer i barnevern og skole, og styrke samarbeidet mellom skole og barnevern slik at flere fullfører sin skolegang. Hensikten med en felles veileder for skolen og barnevernet er å tydeliggjøre de områdene der det er særlig sentralt med samarbeid til beste for hvert enkelt barn. Målet er at alle barn som får hjelp og støtte fra barnevernet fullfører videregående opplæring og integreres i arbeids- og samfunnslivet. For å sikre at barn med tiltak fra barnevernet får en god omsorgs- og skolesituasjon, er det avgjørende at skolen og barnevernet har et godt og gjensidig samarbeid preget av tillitt, åpenhet og respekt. Dette krever at de har kunnskap om hverandres oppgaver, lover, ansvar og roller.

Utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Utdanningsdirektoratet i 2016.