Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) fikk i 2014 i oppdrag å tilpasse og prøve ut foreldreveiledningsprogrammet International Child Development Programme (ICDP) for foreldre på krisesentre. Bufdir ledet prosjektet og etablerte en arbeidsgruppe med deltakere fra Oslo Krisesenter, Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ved familieverntjenesten, og Universitetet i Tromsø. Når tilpasning og utprøving av ICDP i krisesenter var fullført, ønsket Bufdir en evaluering. Ifølge avtale med Bufdir er oppdraget for evalueringen konkretisert med følgende forskningsspørsmål: På hvilke områder, og på hvilken måte kan ICDP tilpasses virksomheten i krisesentrene? Hvordan har fagpersonene i krisesentrene erfart at ICDP har fungert som redskap i foreldreveiledning? Hvilke tilpasninger anser personalet som ytterligere forbedringsområder når det gjelder tilpasning av ICDP? På bakgrunn av evalueringen; Forslag til eventuelle ytterligere forbedringsområder når det gjelder tilpasning av ICDP i øvrige krisesentre. Sissel Sollied (UIT), og Astrid Flacké (VID vitenskapelig høgskole) ble engasjert til å gjennomføre et forskningsprosjekt, hvor egnetheten ble evaluert. Sollied og Flackè har utarbeidet denne rapporten fra arbeidet.

37 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2016.