Tøssebro, Jan og Midjo, Turid | Paulsen, Veronika | Berg, Berit

Tema for denne artikkelen er familier der en eller begge foreldrene har utviklingshemming eller andre kognitive vansker. Artikkelen bygger på et forskningsprosjekt som ble gjennomført av NTNU Samfunnsforskning i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) i perioden 2013-2014. Initiativtaker og oppdragsgiver var Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Bakgrunnen for prosjektet var at det i norsk sammenheng eksisterer lite kunnskap om denne gruppa, til tross for at barna regnes som en risikogruppe. I artikkelen vil vi se nærmere på hva vi fant om forekomst og utfordringer og se dette opp mot internasjonal kunnskap.

14 s., utgitt av NTNU Samfunnsforskning i 2014.