I 2014 har direktoratet fått i underkant av 200 oppdrag i de 11 tildelingsbrevene som er sendt fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. I tillegg kommer forespørsler om løpende bistand. Vi kan se tilbake på et år der flere barn, unge og familier har fått hjelp og bistand fra vår etat. Samtidig har vi håndtert små og store leveranser og gjennomført store omstillinger, både faglig og organisatorisk.

132 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2015.