Slettemeås, Dag

Denne rapporten dekker et bredt spekter av undersøkelser som fokuserer på tilgang, bruk og kompetanse knyttet til IKT. Den ser dessuten på ikke-brukere og på sårbare grupper i befolkningen som potensielt kan bli utsatt for digital eksklusjon, slik som funksjonshemmede, innvandrere, eldre og de utenfor arbeidslivet. Hovedbildet er at innbyggerne generelt sett har blitt erfarne brukere av diverse IKT-utstyr, plattformer og nettbaserte tjenester. Dessuten har nye og konvergerende teknologier og tjenester kommet på markedet og utbredelsen av disse har gått enormt raskt. Likevel er det forskjeller i tilgang til, og spesielt i bruk av, ny teknologi. Det er alder, utdanning, yrkesdeltakelse og til en viss grad kjønn som fortsatt skaper skiller i befolkningen. Ser vi på de antatt sårbare gruppene er ikke-brukere/svake brukere sterkest representert ved blinde/svaksynte (blant handikappede), ved førstegenerasjons innvandrere fra ikke-vestlige land (blant innvandrere), ved de eldste over 80 år (blant eldre), og ved trygdede/hjemmeværende (blant de utenfor arbeidslivet). For å få et mest mulig helhetlig og nyansert bilde av både bruk og ikke-bruk i den norske befolkningen, vil det i fremtidige undersøkelser være fruktbart å anlegge et bredere perspektiv på dette fenomenet. Dette innebærer undersøkelser som bygger på dagens fragmenterte kunnskap, men som videreutvikler denne for å se mer sammenhengende på endringsmønstre på tvers av grupper og teknologier over tid..Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Deltasenteret i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet(Bufdir)

140 s., utgitt av SIFO i 2014.