Formålet med dette rundskrivet er å sikre et godt og likeverdig helsetilbud for adopterte barn i alle landets kommuner. Rundskrivet tydeliggjør hvilket helsetilbud adopterte barn skal få ved ankomst til Norge. Det beskriver hva som bør gjøres av kliniske undersøkelser, omhandler aktuelle psykososiale problemstillinger, samt klargjøring av ansvar for tilretteleggingen av helsetilbudet til adopterte barn. Dette rundskrivet erstatter Rundskriv IK-15/93 fra Statens helsetilsyn Helseundersøkelse og vaksinasjoner av barn fra land utenfor Vest-Europa

27 s., utgitt av Helsedirektoratet i 2014.