van der Ros, Janneke

Prosjektet undersøker hvordan personer med kjønnsidentitetstematikk sine erfaringer virker inn på levekår, livssituasjon og livskvalitet, og er den første levekårsundersøkelsen om gruppen i Norge. Personer med kjønnsidentitetstematikk opplever ubehag på grunn av diskrepans mellom tillagt kjønn og selverfart kjønnsidentitet; og mange bryter med den heteronormative tokjønnsmodellen. Tre fokusgruppesamtaler med i alt 19 personer med kjønnsidentitetstematikk om deres hverdag i familie, skole og arbeidsliv, helsevesenet og andre offentlige etater har gitt innsikt i levekår og livskvalitet. Fokusgruppenes tema var: a) komme ut-prosesser, b) erfaringer med helsevesenet og c) barn og unge voksnes erfaringer med spørsmål rundt kjønnsidentitet. Rapporten fremhever to hovedfunn. Det ene handler om mangelfulle kunnskaper om og lite forståelse for kjønnsidentitetstematikk på alle arenaer: skolen, arbeidsplassen, familie, helsevesenet og andre offentlige institusjoner.Det andre hovedfunnet gjelder helsevesenet og handler om mer enn utilstrekkelig transkompetanse blant helsepersonell

124 s., utgitt av Likestillingssenteret i 2013.