Sherr, Lorraine og Skar, Ane-Marthe Solheim | Clucas, Claudine | Tetzchner, Stephen von | Hundeide, Karsten

Foreldreveiledning ble satt i gang i Norge i 1995 av Barne- og Familiedepartementet. I dag har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) det overordnede ansvaret for Program for foreldreveiledning og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er ansvarlig for gjennomføringen. Programmet er ment å supplere de eksisterende tiltakene som blir gjennomført av fagpersoner som arbeider med barn og familier. Program for foreldreveiledning er basert på International Child Development Programme (ICDP). Dette programmet ble utviklet i Norge i 1985 under ledelse av professor Karsten Hundeide og professor Henning Rye. ICDP har et humanitært grunnlag og er utviklet som et forebyggende tiltak for å støtte og fremme psykososial omsorgskompetanse hos personer med ansvar for barn. Programmet bygger på forskningsmessig kunnskap og er utformet slik at det skal være lett tilgjengelig og enkelt å forstå for de som tar det i bruk. Det var BLD som initierte og finansierte Evaluering av Program for foreldreveiledning basert på ICDP. Prosjektet ble gjennomført i perioden 2007–2010. Denne rapporten er et norsk sammendrag av en mer utførlig engelsk rapport som oppsummerer resultatene av evalueringsstudien. Fullstendige resultater vil bli publisert i internasjonale fagtidsskrifter

30 s., utgitt av International Child Development Programme i 2011.