Beslutninger som tas i barnevernssaker har stor innvirkning på barns og familiers liv. For å sikre et godt grunnlag for disse beslutningene, kan en sakkyndig få i oppgave å utrede et saksforhold eller et begrenset tema. Den sakkyndige skal gi oppdragsgiver og parter sitt faglige perspektiv og på den måten bidra til at saken blir tilstrekkelig opplyst i forbindelse med de vurderinger og beslutninger som skal fattes. Veilederen handler om sakkyndig utredningsarbeid etter barnevernloven. Målgruppen for veilederen er sakkyndige. Veilederen vil også kunne være nyttig for domstolene, fylkesnemndene, barneverntjenestene og private parter.

46 s., utgitt av Bufdir i 2022.