En av våre største oppgaver i 2021 har vært å forberede kommunene, Bufetat og samarbeidspartnere på barnevernsreformen som trer i kraft i 2022. Vi har også jobbet spesielt mye med å gjøre aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) kjent. Alle arbeidsgivere i Norge har en plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. En annen høyt prioritert oppgave har vært å spre informasjon og heve kunnskapen i kommunene om CRPD, som er FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bufdir har over flere år bygget strukturer og systemer for å utvikle og ta i bruk digitale løsninger. Vi har utviklet gode produkter, både spesialiserte fagsystemer og relevante publikumstjenester. I 2021 har direktoratet økt arbeidet med å lage kunnskapsbaserte retningslinjer. Retningslinjene og de standardiserte forløpene har bidratt til kontinuerlig forbedring av praksisen i alle deler av barnevern og familievern. Under pandemien har Bufdir ledet en koordineringsgruppe med oppvekstdirektoratene og FHI. Sammen har vi fulgt med på tjenestetilbudet til barn og unge gjennom hver eneste måned. Pandemien har økt vår forståelse for hvor tett sammenfiltret tjenester som barnevern, skole og psykisk helse er.

214 s., utgitt av Bufdir i 2022.