TryggEst er et system som skal bidra til å avdekke og forhindre overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Noen voksne er spesielt risikoutsatt for vold og overgrep fordi de trenger hjelp til ting andre klarer selv. Det kan for eksempel være på grunn av høy alder, funksjonsnedsettelse, rusavhengighet eller fysisk eller psykisk sykdom. Det å være avhengig av andre gjør en person ekstra sårbar for andres handlinger eller mangel på handlinger. Det gjelder særlig når man må slippe andre inn i sin personlige sfære, som for eksempel inn i sitt eget hjem. Risikoen for overgrep er ekstra stor i alle situasjoner der personer er avhengige av hjelp i hverdagen. Systemet har vært prøvd ut i 12 kommuner og bydeler i perioden 2018-2020. TryggEst skal hjelpe deg som fagperson med å håndtere situasjoner der du mistenker at en risikoutsatt person er utsatt for vold eller overgrep. Kommunene som deltar i TryggEst har egne TryggEst-team du kan kontakte hvis du er bekymret for en risikoutsatt person. Hvert TryggEst-team består av erfarne personer med kompetanse på håndtering av vold og overgrep.

16 s., utgitt av Bufdir i 2018.