Målet med forrige strategi var å avklare roller og ansvar, etablere gode arbeidsprosesser og sikre godt kunnskapsgrunnlag for arbeidet vårt. Nå har Bufdir i større grad funnet rollen som et profesjonelt fagdirektorat. I denne nye strategien vektlegger vi derfor det vi ønsker å oppnå med arbeidet vårt. Vi vil skape endringer for barn, unge, familier og grupper som er utsatt for diskriminering, vi skal lytte godt til de vi er til for og vi vil måles på hvordan vi lykkes. Og ikke minst, vi ønsker å ta i bruk digitale løsninger som er godt tilpasset brukernes behov og som effektiviserer arbeidet vårt. Vi vil følge opp strategien i den årlige virksomhetsplanleggingen. Bufdir styrer Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Det er i tillegg til denne strategien laget en egen strategi for etatens tjenesteproduksjon.

5 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2017.