Vi har flere typer institusjoner i Midt-Norge slik at vi kan gi et godt tilbud til forskjellige målgrupper.

Akuttinstitusjoner

Akuttinstitusjoner tar vare på barn og ungdom som har kommet i en situasjon der det er vesentlig fare for liv og helse. Det kan skyldes mangel på grunnleggende omsorg, men også at ungdommen har store atferdsproblemer med rus og kriminalitet. Et akuttopphold skal ikke vare lenge, og vi forsøker å finne andre løsninger innen seks uker. Etter akuttoppholdet flytter noen hjem, mens andre flytter videre i fosterhjem eller til andre institusjoner. Arbeidet i en akuttinstitusjon vil være preget av krisearbeid med stressreduksjon, med god omsorg og stabilisering av situasjonen som viktige faktorer.

Omsorgsinstitusjoner

Omsorgsinstitusjoner er den «vanligste» institusjonen. Bakgrunnen for at noen barn og ungdommer bor på en slik institusjon, er at omsorgen hjemme ikke er god nok. I noen tilfeller har hjemkommunen tatt over omsorgsansvaret på vegne av foreldrene. For andre skjer plasseringen etter avtale og i samarbeid med familien og den unge. En omsorgsinstitusjon har det samme ansvaret som alle foreldre har til sine barn. Det handler om å gi dem en seng å sove i, mat, klær, mulighet til å prate med trygge voksne, hjelp med lekser og deltakelse i ulike fritidsaktiviteter. De trenger omsorg og trygge rammer. Mange barn og unge som bor i omsorgsinstitusjoner har store helseproblemer, og det er viktig at de voksne som arbeider på institusjonen samarbeider med ulike helsetjenester slik at de unges helseutfordringer blir ivaretatt. Familie og øvrig nettverk skal involveres i det som skjer på institusjonen i så stor grad som mulig.

Behandlingsinstitusjoner for ungdom

Behandlingsinstitusjoner for ungdom er utviklet for ungdom med alvorlige atferdsvansker knyttet til rus, kriminalitet eller annen utfordrende atferd. Før oppholdet kartlegger Bufetat grundig hva som kan hjelpe ungdommen å ende atferd, hvor jevnaldrende og nærmiljø, skole og familie blir vektlagt. Det blir deretter laget en behandlingsplan. Som ved omsorgsinstitusjonene, er det viktig at også ungdom på behandlingsinstitusjonene opplever å få en god og trygg omsorg. Oppholdet på en behandlingsinstitusjon er begrenset til ett år, med mulighet for ett års forlengelse.

Senter for foreldre og barn

Sentre for foreldre og barn er et tilbud til de aller minste barna mellom 0 og 6 år. Dette er et hjelpetiltak for gravide, enslige foreldre og par med et eller flere barn i ulik alder hvor det er bekymring for barnets omsorgssituasjon. Her kan mor og/eller far få hjelp til å forstå og samhandle med barnet sitt på en bedre måte. Hjelpen kan gis i hjemmet der de bor, eller familiene kan flytte inn på senteret. Det er alltid foreldrene som har hovedansvaret for barna sine mens de er på senteret.

Institusjoner for barn under 12 år

Det er bred enighet om at barn under 12 år ikke bør bo i institusjon. Noen ganger er det sånn at de unge strever så mye at det er vanskelig å ta vare på dem i hjemmet eller i et fosterhjem. Det finnes noen få institusjoner som kan gi et tilbud til disse barna. Oppholdet skal være så kort som mulig. Målet er å styrke barn og omsorgspersoner slik at barnet kan flytte hjem igjen eller i fosterhjem så fort som mulig.