Jonny Berg er regiondirektør for over 500 ansatte som jobber med barn, ungdommer og familier. Han svarer på 14 spørsmål du som nabo til en institusjon kanskje sitter med.

Hva er en barnevernsinstitusjon?

– En barnevernsinstitusjon er et sted barn og ungdom mellom 8 og 18 år bor i en periode når de ikke kan bo hos foreldrene sine. De aller fleste institusjonene holder til i vanlige hus i ordinære nabolag. Cirka 160 barn bor til enhver tid på om lag 20 institusjoner i Midt-Norge.

Hvorfor havner barn på institusjon?

– Fordi det er forhold i hjemmet som gjør at barnet ikke får den daglige omsorgen og støtten fra voksne som han eller hun trenger. Det kan handle om mange ting, som døgnrytme, måltider og skolehjelp. Mange av barna sliter også med ulike problemer knyttet til psykisk helse, og noen av barna blir også utsatt for vold. Barnet kan i tillegg ha problemer med å forholde seg til andre mennesker og ha vanskelig for å håndtere følelser.

Hva er Bufetats rolle?

– Bufetat har ansvaret for å følge opp og finne plass i en passende institusjon, mens det er barnevernet i den enkelte kommunen eller fylkesnemda for barnevern og sosiale saker som fatter vedtak om at barnet skal på institusjon. Bufetat driver mange av institusjonene selv, men samarbeider også med private aktører som vi kjøper plasser av. Vi sørger for at barna får hjelp til å takle utfordringene sine.

Hvor lenge er et barn på institusjon?

– Vi har i hovedsak to typer institusjoner. Oppholdet på en akuttinstitusjon er kortvarig, og formålet er å kartlegge hvor barnet skal videre. På langtidsinstitusjon kan barn være i 1–2 år, og her er målet at barnet enten skal flytte hjem eller til et fosterhjem.

Hvordan er hverdagen på institusjon?

– Den er lik hverdagen til barn flest: skole på dagtid, lekser og fritidsaktiviteter om kvelden. Voksne er til stede om ungdommene trenger noen å snakke med. Trening på sosiale ferdigheter er også en viktig del av hverdagen.

Må jeg forvente hærverk på huset mitt eller bråk som nabo til en barnevernsinstitusjon?

– Nei. Stort sett er det ikke noen hendelser med barna og ungdommene. Det hender unntaksvis at det kan bli høyt volum når mange er samlet på et sted. Som nabo skal du ikke tolerere gjentatte forstyrrelser. Dra i slike tilfeller til institusjonen og be om å få snakke med institusjonsleder.

Kan ungdommer på institusjon bli venn med en ungdom i nabolaget?

– Vi ser mange slike vennskap, og oppfordrer til kontakt. De går jo ofte på samme skole og da er det vanlig å være sammen om ettermiddagene.

Har institusjonene endret seg mye de siste årene?

– Før var barnevernsinstitusjonene langt mer institusjonspreget med korridorer, dører på hver side av gangen og mange ungdommer per ansatt. Nå likner de mer på vanlige hjem, og et begrenset antall beboere bor på hver institusjon. Tidligere kunne en ungdom bo på institusjon i mange år. I dag er vi opptatt av at dette ikke er en oppvekstarena, men en plass der ungdom trener på å få de ferdighetene som trengs for å kunne flytte derfra. Det er den største endringen.

Når lykkes dere i jobben med barn og ungdom?

– Det som motiverer meg mest, er når jeg får høre historier om ungdommer som begynner å få fremtidstro. At de har tilegnet seg ferdigheter, opplever mestring og legger planer.

Hva er et Senter for foreldre og barn, også kalt familiesenter?

– Det er et hjem hvor foreldre med barn under seks år bor sammen som familie. Oppholdet inne-holder både utredning av familiesituasjonen, og veiledning i foreldrerollen. Bufetat driver to familiesenter i Midt-Norge med plass til ti familier. Familiene har egne leiligheter i senteret og skal ta seg av barnet selv. De blir boende der i cirka et halvt år.

Hva er grunnen til at en familie får tilbud om å bo der?

– De bor der fordi barnevernet i kommunen er bekymret for om barnet/barna blir ivaretatt godt nok. Barnevernet ønsker å få oversikt over situasjonen og samtidig gi foreldrene veiledning og trening i det å være forelder.

Hva får foreldrene hjelp til?

– For noen kan det handle om å lære seg å respondere på måten en baby kommuniserer på. Ikke alle får til samspillet med en baby. På senteret har foreldrene ansvaret for barnet hele tida, men våre ansatte støtter og trener dem i dagligliv, og hvordan de stimulerer og forholder seg til barnet sitt.

Hvorfor er det litt «skjult» hvor institusjonene er hen?

– Det er jo for å ikke stigmatisere plassen. Men i perioder er det greit at vi ikke er veldig synlig. Noen ungdommer på barnevernsinstitusjon kan for eksempel ha vært i rusmiljøer vi ønsker at de ikke lenger skal ha kontakt med. Da handler det om trygghet og sikkerhet for alle.

Kan jeg ringe på døra på en institusjon når jeg er ute og selger lodd for idrettslaget?

– Ja, det er ikke noe forbudt område, og det er en form for normalisering vi ønsker oss. Du kan forholde deg til institusjonen som et helt vanlig hjem.