• Mor og barn leker på gulvet
  Mor og barn leker på gulvet
 • Familie på fire leker med kjøkken
  Familie på fire leker med kjøkken
 • Mor og barn leker på lekerommet.
  Mor og barn leker på lekerommet.
 • Spiseplassen på Nygårdsveien
  Spiseplassen på Nygårdsveien
 • Kjøkken og spiseplass på Nygårdsveien
  Kjøkken og spiseplass på Nygårdsveien
 • Nygårdsveien 49b
  Nygårdsveien 49b

Harebakken

Dette har vi hos oss
 • Eget bad
 • Felles TV-rom
 • Trådløst nettverk
 • Lekerom
 • Egne leiligheter
 • Felles kjøkken
 • Vaskerom
 • Utendørs lekeapparater
 • Sandkasse
 • Huske
 • Stor uteplass og plen
Nærområdet, skole og fritidsaktiviteter

Nærområdet, skole og fritidsaktiviteter

Nygårdsveien senter befinner seg i et boligområde med butikk i umiddelbar nærhet. Det er gangavstand til Arendal sentrum.

Offentlig transport

Det er god tilgang til offentlig transport i området.

Skole og barnehage

Barn, som går i barnehage i nærheten, fortsetter i denne barnehagen, men ikke full tid.

Barn i skolepliktig alder meldes inn til SMI-skolen Fylkeskommunen i Agder før innflytting. SMI-skolen avgjør i samarbeid med dere foreldre, hjemskolen, barneverntjenesten og Nygårdsveien senter hvilket skoletilbud som er best for barnet. 

Fritidsaktiviteter

I senterets nærmiljø finnes det lysløype. I Barbu, ca. 20 minutters gange fra senteret, er det stor leke- og badeplass, samt Vitensenter. Om du kjører bil eller tar buss, så er det flotte turområder på Tromøya. I Arendal sentrum er det lekeplass og bibliotek, samt kulturhus, kulturkammeret, treningssentre, bowling og kino. Gjennom helsestasjonen kan du få informasjon om aktuelle babysanggrupper og åpen barnehage.

Vi som jobber her

Vi som jobber her

Ansatte

Ansatte ved Harebakken har helse- og sosialfaglig utdanning, egnede videreutdanninger og spesialiseringer, samt lang erfaring med barn og familier.

Turnus

Senteret er døgnbemannet og har en tredelt turnus; dag, kveld og hvilende nattevakt. Det er miljøterapeuter på jobb hele døgnet.

Vil du være med på laget?

Vi trenger flere dyktige medarbeider. For å sikre at du får med deg spennende ledige stillinger anbefaler vi at du følger oss på Jobbnorge og LinkedIn. 

 

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Målgruppe                                                             

Harebakken senter har som målgruppe familier med barn i alderen 0-6 år, med prioritet 0-3 år, som er i behov av hjelpetiltak eller Lov om Barneverntjenester § 4-4, 2. ledd og § 4-4, 3. ledd. Senteret kan utvide aldersgrensen for søsken, til og med 12 år, som er i følge med barn i målgruppen. Gravide inngår også i målgruppen.

Senteret tar sikte på å gi tilbud hvor:

 • Det er alvorlige bekymringer for foreldrenes omsorgskapasitet, sikkerheten for barnet og barnets utvikling.
 • I saker som er komplekse og vanskelige for barneverntjenesten å undersøke og vurdere.

Målsetting

Målsettingen med oppholdet er å bidra til en avklaring av bekymringene barneverntjenesten har knyttet til barnets omsorgssituasjon. For å komme frem til en konklusjon, er Harebakken senter opptatt av foreldrenes faktiske fungering og kapasitet i å gi barnet en utviklingsstøttende, stabil og trygg omsorgssituasjon, slik at barnets grunnleggende behov dekkes. Familiens nettverk ønskes trukket inn for å belyse hvordan de kan bidra i barnets omsorgssituasjon.

Arbeidet går i hovedsak ut på å kartlegge og veilede på områder knyttet til:

 • barnets behov og utviklingsmuligheter
 • foreldres kompetanse til å møte og ivareta barnets behov
 • tilknytningskvalitet og samspill mellom barn og foreldre
 • stabilitet i omsorgsutøvelse
 • risiko- og beskyttelsesfaktorer

Avklaringen knyttet til måloppnåelse må sees i forhold til hva som er mulig å kartlegge innenfor rammene til Harebakken senter.

Utreder og veileder omsorgskompetanse

Et utredningsforløp varer i de fleste tilfeller inntil 12 uker. Utredningsoppholdets overordnede struktur består av tre ulike faser som tilpasses hver enkelt familie. En kartleggingsfase hvor intensjonen er å kartlegge foreldrenes reelle funksjonsnivå i deres omsorgsutøvelse, for på denne måten å få kunnskap om hvilke områder foreldrene trenger veiledning på videre. I kartleggingsfasen tilstreber personalet å få frem foreldrenes fungering.

Deretter går oppholdet over til en individuelt tilpasset veiledningsfase, hvor foreldrene gis ulik type veiledning ut fra deres fungeringsnivå, veiledningsbehov og vurderinger fra kartleggingsfasen.

Til sist en fase, enten uten intervensjoner eller med noe grad av veiledning, hvor det arbeides med å vurdere hvorvidt foreldrene har tatt til seg veiledningen og om endringene er raske/store nok i forhold til barnets behov.

Barnets sikkerhet og helse vil under hele oppholdet bli vektlagt, og ved bekymringer knyttet til dette gir personalet egnet veiledning.

Harebakken senter sin holdning og verdi er å møte foreldre og barn med respekt og åpenhet, og vektlegger familiens egen deltakelse i gjennomføringen av utredning og veiledning. Det er fokus på å sette seg inn i foreldrenes ståsted og justere arbeidet på egnede områder ut fra tilbakemeldingene foreldrene gir personalet.

Senteret utreder og veileder i hovedsak på institusjonen, men kan også utrede noe i hjemmet etter avtale med innsøkende barneverntjeneste. Utredningen skal svare opp barneverntjenestens tiltaksplan.

En utredningsrapport forventes å utgjøre et strukturert bidrag, med god kvalitet og faglighet, rettssikkerhet, etiske betraktninger og kritisk anvendelse av metoder, til å treffe beslutninger om barns fremtidige omsorgssituasjon for barneverntjenesten, fylkesnemnd for barnevern og sosiale saker, og domstoler. 

Medvirkning

Harebakken senter tilstreber at foreldre som utredes, samt barnet ut fra dens alder og modenhet, er godt informert om rammene og innholdet i utredningen. Utredningsarbeidet vektlegger medvirkning og tilrettelegger for at foreldre får anledning til å vise sin reelle omsorgskompetanse og utviklingspotensial.

Tolketjenester

Vi leier inn egnet tolk ut fra foreldres morsmål og etnisitet. Utgifter til dette avklares med barneverntjenesten.

Legeundersøkelse

Det anbefales at barnet undersøkes av lege før innflytting, for å kartlegge barnets fysiske helse. 

Eksklusjonskriterier

Det er ikke tillatt med bruk av rusmidler under oppholdet ved senteret. Sikkerhet vurderes før inntak ved alvorlig voldsproblematikk hos foreldrene.

Henvisning

Barneverntjenesten sender søknad til Bufetat, region sør, Inntak, Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Spørsmål knyttet til henvisning kan rettes til Harebakken senter ved avdelingsleder

Ved innflytting må følgende være på plass fra barneverntjenesten sin side:

 • Foreldre er informert om bakgrunn for utredning og bekymringsområder.
 • Skriftlig samtykke fra foreldre
 • Vedtak
 • Tiltaksplan
 • Avtaler knyttet til helseinstanser, slik som f.eks. legeundersøkelser eller avtale om urinprøvetaking.
 • Aktuell bakgrunnsinformasjon i saken.
 • Avklaringer knyttet til behov for tolketjenester.
Samarbeid

Samarbeid

På sentret er vi opptatt av samarbeid. Det er viktig at barneverntjenesten har snakket grundig med familien om hva det vil si å komme til senteret for å utrede foreldreferdigheter. Barneverntjenesten lager en tiltaksplan som er bestillingen på oppgavene for Harebakken senter i utredningsperioden. Foreldrene skal hele tiden bli godt informert om hva utredningen skal inneholde og hvilke vurderinger som gjøres underveis i utredningen.

Barneverntjenesten

Vi har samarbeidsmøter med barneverntjenesten i hele utredningsforløpet, antallet kan variere, men det er alltid ett avklaringsmøte i forkant av utredningen, oppstartsmøte, minst to oppfølgingsmøter og ett avslutningsmøte.

Vi ser på hvordan foreldrene gir barnet emosjonell og praktisk omsorg, og vurderer hva som på kort og lang sikt vil være det beste for barnet. Rapporten skal besvare hovedmålet i tiltaksplanen og Harebakken senter skal gi foreldre og barneverntjenesten tilbakemelding på avslutningsmøte om omsorgen for barnet er god nok, eller god nok om det settes inn aktuelle tiltak.

Barneverntjenesten har beslutningsmyndighet og beslutter om de vil sette inn tiltak eller hvilke tiltak som de oppfatter er riktig ut fra opprinnelig historikk i saken sammen med tilbakemeldingen og konklusjonen fra Harebakken senter.

I rutinene til Harebakken senter skal foreldre få informasjon om innholdet og tilbakemelding før samarbeidsmøtene med barneverntjenesten. Hovedregelen for alt samarbeid med foreldre er full åpenhet, noe som tilstrebes i alle saker som er til utredning.

Kontaktperson i barneverntjenesten 

Det vektlegges å ha ett tett samarbeid med barneverntjenesten og da at foreldrenes kontaktperson(er) i barneverntjenesten har jevnlig kontakt med dere. Familiekontakt på Harebakken senter vil også ha tett dialog med kontaktperson i barneverntjenesten.

Slekt og nettverk

Familiene kan etter avtale med personalet ha besøk av familie eller venner. Besøk bør legges til tider hvor det ikke er avtaler i familiens ukeplan. Det må tas hensyn til annen familie ved besøk, derfor anbefales det at besøk skjer i familiens leilighet eller på uteområdet, når værforholdene tillater dette.

Til deg som skal bo hos oss

Til deg som skal bo hos oss

Før innflytting

Det er barneverntjenesten som søker plass for utredning på Harebakken senter. Det tilstrebes at foreldre får egnet informasjon fra barneverntjenesten om hva en utredning på Harebakken senter vil inneholde, og at foreldre er kjent med bekymringene som ligger til grunn for utredningen. Dette danner grunnlaget for å kunne samtykke og inngå i et godt samarbeid knyttet til utredningsarbeidet.

Når saken er besluttet innskrevet på Harebakken, kan familien, om mulig, komme på avtalt besøk før innflytting.

Legeundersøkelse

Det tilstrebes at barnet har en somatisk undersøkelse av fastlege før innflytting. Undersøkelsen bidrar til at senteret kan tilby riktig hjelp og oppfølging.

Fysiske rammer

Harebakken senter ligger i naturomgivelser med grøntområde rundt huset som er godt egnet for utelek for små barn.

Bygget har en beboerdel med to leiligheter, felles stue, kjøkken, lekerom, vaskerom og gang, og en administrasjonsdel, med kontorer og møterom.

Det er to familier som kan bo på senteret samtidig og som har hver sin leilighet. Leiligheten inneholder en gang, to soverom, stue m/ kjøkkenkrok og eget bad. Leiligheten er møblert for foreldre og barn og har enkelt kjøkkenutstyr. Sengetøy, håndklær og noe utstyr til barnet lånes ut ved ønske om dette.

Oppstart

Det holdes ett oppstartsmøte med barneverntjenesten og foreldre/forelder rett i forkant av innflytting eller på innflyttingsdagen. Her vil kontaktperson fra barneverntjenesten, avdelingsleder samt den som vil være familiekontakt under utredningen på Nygårdsveien senter, være tilstede. På møtet vil barneverntjenesten gå gjennom vedtak og tiltaksplan.

Familiekontakt på Harebakken senter vil ut fra barneverntjenestens tiltaksplan presentere et utkast til utredningsplan, og informere om struktur og rammer for oppholdet.

Struktur og innhold under oppholdet

Fokuset for arbeidet til Harebakken senter vil alltid ta utgangspunkt i hva barneverntjenesten ønsker utredet, det vil si det som står i tiltaksplanen.

Tiltaksplanen som barneverntjenesten har utarbeidet, samt utredningsplanen som synliggjør hvordan Harebakken senter skal legge opp arbeidet for å kunne svare opp målene i tiltaksplanen, vil drøftes med foreldrene underveis i utredningsoppholdet. Det lages en ukeplan hver uke hvor de ulike avtalene er oppført, samt hva som er fokusområdene i observasjonene.

Det legges stor vekt på å trygge foreldre under oppholdet. Dette gjelder spesielt i starten av oppholdet, hvor de fleste kjenner en sterk grad av utrygghet for den situasjonen de befinner seg i. Åpenhet og respekt fra personalets side er sentralt i arbeidet. Foreldres tanker knyttet til samarbeidsrelasjoner mellom personal og foreldre er viktige innspill i utredningsforløpet.

I starten av oppholdet kartlegges foreldre og barn gjennom observasjoner i leiligheten eller fellesområde og gjennom ulike samtaler/intervjuer/kartleggingsverktøy.

De første ukene er det hovedsakelig fokus på å kartlegge hvordan foreldrene utfører omsorgsoppgavene for eget barn. Når kartleggingen er ferdig, vil ulike styrker og sårbarheter, samt plan for videre arbeid, drøftes med foreldrene. 

Bruk av korte filmopptak i avtalte situasjoner mellom foreldre og barn er ønskelig for alle familier som utredes på senteret. Filmveiledning er en svært god måte for foreldre å få øye på egen omsorgspraksis og hvor personalet kan gi foreldre egnet veiledning på områder foreldre strever i sin omsorgsutøvelse.

Med utgangspunkt i foreldrenes styrker og sårbarheter i omsorgspraksisen sin, så gis tilpasset veiledning for å styrke foreldrene. Veiledningen kan være i form av undervisning, modellæring, refleksjonssamtaler, filmveiledning og veiledning i situasjoner med mer. Det gjøres en vurdering av hvorvidt foreldrene er veiledningsbare og har endringspotensiale.

Det holdes i snitt to samarbeidsmøter underveis i utredningsperioden med barneverntjenesten og foreldre, tidspunktene for møtene avtales i hver enkelt sak. Avslutningsmøte holdes på siste utredningsdag. I dette møtet vil Harebakken senter presentere sine vurderinger og konklusjon ut fra tiltaksplanen til aktuell familie. Forut for avslutningsmøte vil Harebakken senter gå igjennom dette med foreldrene. I etterkant av utredningsoppholdet sendes utredningsrapporten til barneverntjenesten.

Tolketjenester

Vi leier inn egnet tolk ut fra foreldres morsmål og etnisitet.

Egen husholdning og måltider

Foreldrene lager selv alle måltider på felles kjøkken. Ordinære matvarer dekkes av Bufetat i utredningsperioden foreldrene bor på senteret. Foreldrene lager innkjøpsliste på egen husholdning for en uke. Foreldre er en gang per uke sammen med personal på matbutikk Harebakken senter har avtale med. Foreldre velger selv varene i butikken. Matbudsjettet for hver enkelt familie regnes ut fra SIFO sin standard. Matinnkjøp ut over dette og varer som godteri, brus, toalettsaker, toalettpapir og bleier, betaler og ordner foreldre selv.

Besøk og hjemreiser

Rammene for besøk av familie og venner, samt hjemreiser, avklares med barneverntjenesten på oppstartsmøte.

Rus

Det er ikke tillatt med ulik type rus under utredningsoppholdet på Harebakken senter.

Utredning av barn ved mistanke om vold og seksuelle overgrep

Om utredningsteamet

Om utredningsteamet

Utredningsteamet er et samarbeid mellom Bufetat, region sør, Agder barne- og familiesenter og Sørlandets sykehus, avdeling for barn og unges psykiske helse, ABUP, ved sykehuset i Arendal og Kristiansand og barne- og ungdomsavdelingen, BUA).

Hensikten er å bistå barneverntjenesten i saker der det er mistanke om at barnet kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep, i saker som er komplekse og vanskelige for barneverntjenesten å undersøke og vurdere.

Målet er å gjennomføre metodiske samtaler med barnet for å belyse og få frem barnets egne opplysninger og erfaringer knyttet til mistanken om vold eller overgrep. Utredningsteamet har også samtaler med barnets omsorgspersoner/foresatte for å innhente deres opplysninger og forståelse av mistanken. Utredningsteamet utreder ikke dersom det foreligger en politianmeldelse. Dersom det kommer frem opplysninger under utredningen som kvalifiserer for en anmeldelse, stoppes utredningen.

Utredningsteamet mottar også saker til utredning der politiet ikke har lykkes med å få frem informasjon som medfører at det kan startes etterforskning i saken, men der mistanke om vold eller overgrep fremdeles er tilstede.

Henvisning

Barneverntjenesten sender henvisning til Bufetat, region sør, pb. 2233, 3103 Tønsberg.

Henvendelser kan rettes til Agder barne – og familiesenter.

Brosjyre - Bufetat, region sør - utredningsteam

Om konsultasjonsteamet

Om konsultasjonsteamet

Konsultasjonsteamene i Agder,  Arendal og Kristiansand består av:  

 • Bufetat
 • Politiet
 • Avdeling barn og unges psykiske helse (ABUP), HF Sørlandet sykehus
 • Statens Barnehus
 • Barneverntjenesten
 • Familievernkontoret

Konsultasjonsteamene i Agder er et tilbud til tjenester og tiltak som arbeider med barn. Representanter for barnevern, barnehager, skoler, PPT, helsestasjon, fastleger, ABUP m. fl. kan drøfte sin bekymring for om barn kan ha vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep og få råd om hvordan håndtere saken videre. Persondata behandles anonymt.

Bufetat har ansvar for å koordinere konsultasjonsteamet.

Det er konsultasjonsteam i Arendal og Kristiansand. Teamene har møter hver mandag.

Henvendelser kan rettes til Agder barne – og familiesenter.

Brosjyre - Bufetat, region sør - konsultasjonsteam

Utredning av familier med sped- og småbarn

Utredning av familier med sped- og småbarn

Utredning av familier med sped- og småbarn

Sentre for foreldre og barn tilbyr utredning som en del av barnevernstjenestens
undersøkelse når det er stor usikkerhet om barnet utsettes for alvorlig omsorgssvikt.


Utredningen gjennomføres innenfor barnevernstjenestens undersøkelsesfrist. (jf. bvl. §2-2). Barnevernstjenesten kan be senteret om å utrede følgende:

 • Barnets fungering og tilstand.
 • Foreldrenes omsorgsutøvelse.
 • Forhold ved foreldrene som kan påvirke omsorgsutøvelsen.
 • Familien og miljøet rundt barnet.

Hvordan be om bistand?

Følg lenken for å finne riktig henvisningsskjema og informasjon
om saksgang. 

Les mer om tilbudet.

PMTO - et foreldreveiledningstilbud

Om PMTO (Parent management training - Oregon)

Om PMTO (Parent management training - Oregon)

Om PMTO (Parent management training - Oregon)

PMTO er et foreldreveiledningstilbud til foreldre som opplever samspillet med barnet som ”låst” og utfordrende. Metoden tar sikte på å redusere negativ oppførsel og fremme positiv utvikling av barnet. Målgruppe er barn i alderen 3-12 år.

Foreldrene anses som barnets viktigste læremestere. Gjennom praktiske øvelser og samtaler finner vi viktige og gode oppdragelsesverktøy, som skal bidra til et samspill der barnet mottar ros for ønsket oppførsel og rimelige grenser for negativ oppførsel.

Ved å endre måten vi samarbeider og snakker på i familien, endrer også barnet sin oppførsel. Vi legger derfor stor vekt på å finne fram til det positive i barnet, og å bedre forholdet mellom foreldre og barnet.

Behandlingsforløpet

Det er vanlig at vi jobber sammen i seks til åtte måneder. Det legges opp til ett treff i uken og telefonkontakt i tillegg. De fleste timene er bare med foreldre, men siden det er viktig å bli kjent med barnet, kommer også han/hun til time i starten og i varierende grad gjennom resten av forløpet.

PMTO er en strukturert behandlingsmetode, som er oversiktlig. Vi gjennomgår faste tema som vi tilpasser den enkelte familie.

Henvisning

Det er barneverntjenesten i kommunen som etter avtale med familien henviser til tiltaket PMTO. Henvisningen går via inntak i Bufetat og videre til oss i PMTO. Når vi har mottatt henvisningen, er det vi, sammen med kommunen og foreldrene, som har møter for å avklare familiens behov og legger planen for det videre arbeidet.

Samarbeid med barneverntjenesten

Barneverntjenesten er med i oppstarten for å formidle hva de mener familien trenger hjelp til. De kommer også inn underveis i et evalueringsmøte for å høre hvordan det går, og om det er smart å sette i gang flere hjelpetiltak for å støtte en positiv utvikling. Til sist deltar barneverntjenesten i avslutningen. Barneverntjenesten mottar ved avslutning en sluttrapport fra PMTO forløpet. Denne kan familien kan få kopi av.

Samarbeid med familievernkontorene i Agder

Familievernet kan tilby barnefamilier tilbud om PMTO behandling. Familier som ønsker PMTO-veiledning kan ta kontakt med nærmeste familievernkontor, som videresender forespørselen til Agder barne – og familiesenter. PMTO vil ta kontakt med familien for videre planlegging og gjennomføring.

PMTO behandling, som søkes via familiekontoret, er ikke hjemlet i lov om barneverntjenester og registreres ikke i Bufetats arkivsystem for barnevernssaker.

PMTO behandling, som søkes via familiekontoret, registreres i familievernets arkivsystem, FADO. Her dokumenteres familievernets arbeid med familier.

Beredskaps- og familiehjem

Beredskapshjem

Beredskapshjem

Beredskapshjem er et fosterhjem som er engasjert for å ta imot barn og unge på kort varsel som følge av en akuttsituasjon. Dette er en krevende oppgave som stiller særlige krav til fosterforeldrene og familien som helhet. 

22 beredskapshjem

Agder barne- og familiesenter har en avdeling med 22 beredskapshjem som tar imot barn akutt. Beredskapshjemmene er familier som er spesielt kvalifisert gjennom opplæring og kursing til å hjelpe barn i akutt krise.

Beredskapshjemkonsulenter arbeider med å følge opp beredskapshjemmene og barna. De gir veiledning og opplæring av beredskapshjemmene, har samtaler med barna, samarbeider med barnverntjenesten og andre aktuelle instanser.

Konsulentene har utdanninger som barnevernspedagog og sosionom med ulike videreutdanninger. Alle har lang erfaring i å arbeide med barn, familier og fosterhjem.

Krav til beredskapshjem

Det er ønskelig at oppdragstaker i beredskapshjemmet har 3-årig høyskoleutdanning. Eksempel på slik utdanning kan være barnevernspedagog, sosionom eller sykepleier. Tidligere erfaring som fosterforeldre eller relevant erfaring kan erstatte dette kravet.

Beredskapshjem må være godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE- opplæring. Det inngås en statlig standardkontrakt beredskapshjem for 5 år.

Vil du vite mer?

Familiehjem

Familiehjem

Familiehjem er et statlig spesialisert fosterhjem for barn som trenger omfattende oppfølging.

Et familiehjem har spesielt gode forutsetninger for å ta imot barn med sammensatte utfordringer og store behov for trygghet, omsorg og oppfølging. Dette er barn hvor det ikke er et godt nok alternativ å bo i et ordinært fosterhjem.

Konsulenter arbeider med å følge opp familiehjemmene og barna. De gir veiledning og opplæring av familiehjemmene, følger opp barna i samarbeid med barnverntjenesten og andre aktuelle instanser.

Familiehjemmene får individuell veiledning, tilbud om å delta på gruppeveiledning sammen med andre fosterhjem, tilbud om opplæring og deltakelse på fagdager.

Konsulentene har utdanninger som barnevernspedagog og sosionom med ulike videreutdanninger. Alle har lang erfaring i å arbeide med barn, familier og fosterhjem. Konsulenter arbeider med å følge opp familiehjemmet og barna.

Krav til familiehjem

Det er ønskelig at oppdragstaker i familiehjemmet har 3-årig høyskoleutdanning. Eksempel på slik utdanning kan være barnevernspedagog, sosionom eller sykepleier. Tidligere erfaring som fosterforeldre eller relevant erfaring kan erstatte dette kravet. 

Familiehjem må være godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE- opplæring. Det inngås en statlig standardkontrakt familiehjem for 3 år.

Vil du vite mer?

Tilsyn

Tilsyn

Tilsyn

Statsforvalteren i Agder skal passe på at lover og regler blir fulgt, og at alle som bor på senteret får et godt og forsvarlig tilbud. Statsforvalteren skal føre tilsyn med senteret så ofte som forholdene tilsier det, og minimum  hvert annet år.

Dersom du er misfornøyd med forholdene på senteret, kan du klage til Statsforvalteren. Du kan klage både skriftlig og muntlig.

Vi jobber for at barn skal få gode utviklingsmuligheter.

Om enheten

Avdelinger

 • Harebakken familieavdeling, Arendal
  • 2 institusjonsplasser
  • Plasseringshjemel barnevernloven § 4-4 andre ledd
  • Målgruppe: familier med barn 0-6 år, fortrinnsvis 0-3 år
 • Fosterhjemsbaserte tjenester
  • Beredskapshjem, Bvl. §§ 4-6, 1. og 2:ledd
  • Familiehjem, Bvl. § 4-12
 • Andre tilbud
  • PMTO
  • Ved mistanke om vold og seksuelle overgrep mot barn
   • Utredningsteam
   • Konsultasjonsteam
Besøksadresse

Administrasjon: Tordenskjolds gate 65, 4614 Kristiansand

Harebakken: Langsæveien 6, 4846 Arendal. 

Postadresse

Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Telefon

Administrasjon

 • 466 17 930

Harebakken senter

 • 466 17 723

 

Epost
agder.barneogfamiliesenter@bufetat.no
Anne Marte Haugen
Anne Marte Haugen
Enhetsleder

Tlf: 958 11 151