• Agder barne- og familiesenter, Harebakken
  Agder barne- og familiesenter, Harebakken
 • Statue på utsiden av Harebakken
  Statue på utsiden av Harebakken
 • Gangen er dekorert med hus.
  Gangen er dekorert med hus.
 • Lekeplass med uteleker.
  Lekeplass med uteleker.
 • Felles stue for familiene.
  Felles stue for familiene.
 • Felles stue for familiene.
  Felles stue for familiene.
 • En leilighet med kjøkken og rundt spisebord.
  En leilighet med kjøkken og rundt spisebord.
 • En leilighet med sofagruppe, spisebord og lekeplass til baby.
  En leilighet med sofagruppe, spisebord og lekeplass til baby.
 • En stue med sofa, bord og en lenestol.
  En stue med sofa, bord og en lenestol.
 • En stue med sofa og kjøkkenbord.
  En stue med sofa og kjøkkenbord.
 • Barnerom med køyeseng.
  Barnerom med køyeseng.
 • Soverom i en leilighet.
  Soverom i en leilighet.

Harebakken

Dette har vi hos oss
 • Eget bad
 • Eget kjøkken
 • Egne leiligheter
 • Felles TV-stue og lekerom
 • Sandkasse
 • Trådløst nettverk
 • Utendørs lekeapparater
Nærområdet, skole og fritidsaktiviteter

Nærområdet, skole og fritidsaktiviteter

Senter befinner seg i et boligområde med butikk i umiddelbar nærhet. Det er gangavstand til Arendal sentrum.

Offentlig transport

Det er god tilgang til offentlig transport i området.

Skole og barnehage

Barn som går i barnehage i nærheten, fortsetter i denne barnehagen, men ikke full tid.

Barn i skolepliktig alder meldes inn til SMI-skolen Fylkeskommunen i Agder før innflytting. SMI-skolen avgjør i samarbeid med dere foreldre, hjemskolen, barneverntjenesten og Agder barne- og familiesenter hvilket skoletilbud som er best for barnet. 

Fritidsaktiviteter

I senterets nærmiljø finnes det lysløype. I Barbu, ca. 20 minutters gange fra senteret, er det stor leke- og badeplass, samt Vitensenter. Om du kjører bil eller tar buss, så er det flotte turområder på Tromøya.

I Arendal sentrum er det lekeplass og bibliotek, samt kulturhus, kulturkammeret, treningssentre, bowling og kino. Gjennom helsestasjonen kan du få informasjon om aktuelle babysanggrupper og åpen barnehage.

Vi som jobber her

Vi som jobber her

Ansatte

Ansatte ved senteret har helse- og sosialfaglig utdanning, egnede videreutdanninger og spesialiseringer, samt lang erfaring med barn og familier.

Turnus

Senteret er døgnbemannet og har en tredelt turnus; dag, kveld og hvilende nattevakt. Det er miljøterapeuter på jobb hele døgnet.

Vil du være med på laget?

Vi trenger flere dyktige medarbeider. For å sikre at du får med deg spennende ledige stillinger anbefaler vi at du følger oss på Jobbnorge og LinkedIn. 

 

Til deg som skal bo hos oss

Til deg som skal bo hos oss

Agder barne- og familiesenter foretar utredning som en del av barneverntjenestens undersøkelse. Denne utredningen skal resultere i en anbefaling om hvilke tiltak som bør iverksettes. Etter utredningen kan vi gi bistand til hjelpetiltak og oppfølging.  

Senterets del av undersøkelsen kan foregå enten som døgnopphold ved senteret, hjemme hos dere, som et poliklinisk dagtilbud eller som en kombinasjon av disse tre.  

Før innflytting 

Det er barneverntjenesten i kommunen som søker om bistand fra Agder barne- og familiesenter. Når det er bestemt at dere får plass, deltar du/dere foreldre i oppstartsmøte sammen med barneverntjenesten og senteret. Tema i møte er bakgrunn for søknaden, informasjon om senteret, motivasjon, vurdering av familiens utfordringer og styrker samt dine/deres tanker om dette.

Vi snakker om når samarbeidet skal starte, hvor lenge det skal vare og andre ting som er viktig for dere å vite. Dere får nå en kontaktperson ved senteret. Det er mulig å ha omvisning på senteret i forkant av oppstartsmøte.

Døgnopphold

Du og familien din bor i egen leilighet. Utgifter til mat dekkes av senteret mens dere bor på senteret. Dere har selv ansvar for planlegging og gjennomføring av dine egne måltider.

Ukeplan

Du og din familie får egen ukeplan med oversikt over alle aktiviteter.

Samarbeidsmøter

Vi har ukentlige samarbeidsmøte med dere og barneverntjenesten, slik at senterets utredning og barneverntjenestens undersøkelse henger godt sammen.

Samarbeid med familie og nettverk

Dersom det er mulig og ønskelig, samarbeider vi med øvrige familie og nettverk. Under oppholdet er det mulig å ha besøk.

Hjemreise og ferie

Annenhver helg reiser dere hjem slik at dere kan opprettholde dagliglivet og kontakten med nettverket hjemme. Dere er også hjemreise i forbindelse med påske og jul. Senteret har feriestengt 2 uker på sommeren. 

Rettigheter når du bor på institusjon

Når dere bor på et senter for foreldre og barn, har dere flere rettigheter og plikter. Ansatte på senteret skal respektere familie- og privatlivet, og sørge for at dere får innflytelse på hvordan dagliglivet på senteret skal være. Vi som jobber her skal sørge for at du og din familie har det trygt og trives på senteret. For at alle skal ha det trygt og trives, må alle vise hensyn til hverandre.

Les om hvilke rettigheter du har.

Utredning av og hjelpetiltak til familier med sped- og småbarn

Utredning av og hjelpetiltak til familier med sped- og småbarn

Sentre for foreldre og barn tilbyr utredning som en del av barnevernstjenestens
undersøkelse når det er stor usikkerhet om barnet utsettes for alvorlig omsorgssvikt.

Senteret tilbyr også omsorgsendrende hjelpetiltak i etterkant av utredning, jf. barnevernsloven §§ 3-1, 2-2 og 2-3.

Hvordan be om bistand?

Følg lenken for å finne riktig henvisningsskjema og informasjon om saksgang.

Utredning av barn ved mistanke om vold og seksuelle overgrep og bekymringsfull seksualisert atferd

Om utredningsteamet

Om utredningsteamet

Utredningsteamet jobber etter § 3-1 og er et samarbeid mellom Bufetat, region sør, Agder barne- og familiesenter og Sørlandets sykehus, avdeling for barn og unges psykiske helse, ABUP, ved sykehuset i Arendal og Kristiansand og barne- og ungdomsavdelingen, BUA).

Hensikten er å bistå barneverntjenesten i saker der det er mistanke om at barnet kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep, i saker som er komplekse og vanskelige for barneverntjenesten å undersøke og vurdere.

Målet er å gjennomføre metodiske samtaler med barnet for å belyse og få frem barnets egne opplysninger og erfaringer knyttet til mistanken om vold eller overgrep. Utredningsteamet har også samtaler med barnets omsorgspersoner/foresatte for å innhente deres opplysninger og forståelse av mistanken.

Utredningsteamet utreder ikke dersom det foreligger en politianmeldelse. Dersom det kommer frem opplysninger under utredningen som kvalifiserer for en anmeldelse, stoppes utredningen.

Utredningsteamet mottar også saker til utredning der politiet ikke har lykkes med å få frem informasjon som medfører at det kan startes etterforskning i saken, men der mistanke om vold eller overgrep fremdeles er tilstede.

Henvisning

Barneverntjenesten sender henvisning til Bufetat, region sør, pb. 2233, 3103 Tønsberg.

Henvendelser kan rettes til Agder barne – og familiesenter.

Brosjyre - Bufetat, region sør - utredningsteam

Om konsultasjonsteamet

Om konsultasjonsteamet

Konsultasjonsteamene i Agder,  Arendal og Kristiansand består av:  

 • Bufetat
 • Politiet
 • Avdeling barn og unges psykiske helse (ABUP), HF Sørlandet sykehus
 • Statens Barnehus
 • Barneverntjenesten
 • Familievernkontoret

Konsultasjonsteamene i Agder er et tilbud til tjenester og tiltak som arbeider med barn. Representanter for barnevern, barnehager, skoler, PPT, helsestasjon, fastleger, ABUP m. fl. kan drøfte sin bekymring for om barn kan ha vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep og få råd om hvordan håndtere saken videre. Persondata behandles anonymt.

Bufetat har ansvar for å koordinere konsultasjonsteamet.

Det er konsultasjonsteam i Arendal og Kristiansand. Teamene har møter hver mandag.

Henvendelser kan rettes til Agder barne – og familiesenter.

Brosjyre - Bufetat, region sør - konsultasjonsteam

Beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem

Beredskapshjem

Beredskapshjem

Beredskapshjem er et fosterhjem som er engasjert for å ta imot barn og unge på kort varsel som følge av en akuttsituasjon. Dette er en krevende oppgave som stiller særlige krav til fosterforeldrene og familien som helhet. 

22 beredskapshjem

Agder barne- og familiesenter har en avdeling med 22 beredskapshjem som tar imot barn akutt. Beredskapshjemmene er familier som er spesielt kvalifisert gjennom opplæring og kursing til å hjelpe barn i akutt krise.

Beredskapshjemkonsulenter arbeider med å følge opp beredskapshjemmene og barna. De gir veiledning og opplæring av beredskapshjemmene, har samtaler med barna, samarbeider med barnverntjenesten og andre aktuelle instanser.

Konsulentene har utdanninger som barnevernspedagog og sosionom med ulike videreutdanninger. Alle har lang erfaring i å arbeide med barn, familier og fosterhjem.

Krav til beredskapshjem

Det er ønskelig at oppdragstaker i beredskapshjemmet har 3-årig høyskoleutdanning. Eksempel på slik utdanning kan være barnevernspedagog, sosionom eller sykepleier. Tidligere erfaring som fosterforeldre eller relevant erfaring kan erstatte dette kravet.

Beredskapshjem må være godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE- opplæring. Det inngås en statlig standardkontrakt beredskapshjem for 5 år.

Vil du vite mer?

Spesialiserte fosterhjem

Spesialiserte fosterhjem

Spesialiserte fosterhjem er et statlig spesialisert fosterhjem for barn som trenger omfattende oppfølging.

Et spesialisert fosterhjem har spesielt gode forutsetninger for å ta imot barn med sammensatte utfordringer og store behov for trygghet, omsorg og oppfølging. Dette er barn hvor det ikke er et godt nok alternativ å bo i et ordinært fosterhjem.

Konsulenter arbeider med å følge opp fosterhjemmene og barna. De gir veiledning og opplæring av fosterhjemmene, følger opp barna i samarbeid med barnverntjenesten og andre aktuelle instanser.

De spesialiserte fosterhjemmene får individuell veiledning, tilbud om å delta på gruppeveiledning sammen med andre fosterhjem, tilbud om opplæring og deltakelse på fagdager.

Konsulentene har utdanninger som barnevernspedagog og sosionom med ulike videreutdanninger. Alle har lang erfaring i å arbeide med barn, familier og fosterhjem. 

Krav til spesialiserte fosterhjem

Det er ønskelig at oppdragstaker i spesialiserte fosterhjem har 3-årig høyskoleutdanning. Eksempel på slik utdanning kan være barnevernspedagog, sosionom eller sykepleier. Tidligere erfaring som fosterforeldre eller relevant erfaring kan erstatte dette kravet. 

Spesialiserte fosterhjem må være godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE- opplæring. Det inngås en statlig standardkontrakt familiehjem for 3 år.

Vil du vite mer?

Tilsyn

Tilsyn

Tilsyn

Statsforvalteren i Agder skal passe på at lover og regler blir fulgt, og at alle som bor på senteret får et godt og forsvarlig tilbud. Statsforvalteren skal føre tilsyn med senteret så ofte som forholdene tilsier det, og minimum  hvert annet år.

Dersom du er misfornøyd med forholdene på senteret, kan du klage til Statsforvalteren. Du kan klage både skriftlig og muntlig.

Vi jobber for at barn skal få gode utviklingsmuligheter.

Om senter for foreldre og barn

Senter for foreldre og barn gir tilbud om utredning og hjelpetiltak til foreldre med barn i alderen 0-6 år. Utredningen og hjelpetiltaket kan foregå enten hjemmebasert, poliklinisk eller døgnbemannet.

Sentrene jobber etter lov om barnevern (barnevernsloven) etter bestilling fra den kommunale barneverntjenesten. 

Om fosterhjemsbaserte tiltak

Avdeling fosterhjemsbaserte tiltakt gir tilbud til barn til og med 12 år som har behov for akutt bistand (beredskapshjem) og spesialiserte fosterhjem. 

Om utredning av vold og seksuelle overgrep og bekymringsfull seksualisert atferd

Tverretatlig utredningsteam gir tilbud om hjelpetiltak til barn og unge i alderen 0-18 år sammen med Avdeling for barne- og unges poliklinikk/ABUP i Helseforetaket SSHF. Tilbudet gis når det er mistanke om at barn kan være utsatt for vold, seksuelle overgrep og/ eller har en bekymringsfull seksualisert atferd.  

Agder barne- og familiesenter

 • Harebakken, senter for foreldre og barn
  • plasseringshjemel barnevernsloven §§ 2-2, 3-1, 2-3 og 3-4
 •  Fosterhjemsbaserte tjenester
  • beredskapshjem, §§ 3-2, 4-1, 4-2, 5-1, 5-5
  • spesialiserte fosterhjem, § 5-1
 • Ved mistanke om vold og seksuelle overgrep mot barn og bekymringsfull seksualisert atferd.
  • utredningsteam, § 3-1
  • konsultasjonsteam
Besøksadresse

Harebakken: Langsæveien 6, 4846 Arendal 

Administrasjon: Tordenskjolds gate 65, 4614 Kristiansand

Postadresse

Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Telefon

Administrasjon

 • 466 17 930

Harebakken senter

 • 466 17 723

 

Epost
agder.barneogfamiliesenter@bufetat.no
Anne Marte Haugen
Anne Marte Haugen
Enhetsleder

Tlf: 958 11 151